Raku

Ferrotypes 19x23cm
IM1534827
IM1534829
IM1534828